Zapper STB

產品特色:

 • 模組化設計快速滿足客製化需求。
 • 支援多種主要的中介軟體平台及節目加密平台。
 • 可延展的附加功能設計,如數位家庭的多媒體網路規劃、影像電話及家庭網路解決方案如HPNA、Home plug、網路電視。

產品規格:

CPU
 • SoC: 1200DMIPS
Memory
 • NAND Flash: 128MB
 • DDR3: 256MB
Tuner ×1
Front Panel
 • Smart card slot x 1
 • USB x 1
 • LEDs: IR, Power
 • Power button
 • IR Extender
Rear Panel
 • USB x 1
 • HDMI x 1
 • CVBS, L/R
 • RJ45 x 1
 • RF in x 1
 • DC Power Jack
 • SPDIF (optical)
Application Brief
 • Live TV Zapping
 • EPG
 • TimeShift
 • PVR

應用圖: